Customer Feedback Request

Please download file here

Dear Valued Customer,
(Kính gửi quý khách hàng)
 
 
            PNTC SHIPPING & LOGISTICS CO., LTD is currently undertaking a review of procedures relating to Customer Service (across all depts.; including sales, CSD, export & import , logistics, accounts etc.). The objective of this review is to identify areas where we can improve the way in which we work, both for the benefit of PNTC and for our valued customers.
            (PNTC SHIPPING & LOGISTICS CO., LTD hiện đang tiến hành đánh giá lại một số qui trình có liên quan đến công tác chăm sóc khách hàng (bao gồm các bộ phận: sales, dịch vụ khách hàng, bộ phận xuất, nhập, logistics, kế toán..). Mục tiêu của việc đánh giá này là để tìm ra những lĩnh vực mà chúng tôi cần cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm vì lợi ích của quý khách hàng cũng như của PNTC).
 
 
            This is part of a wider internal review. We are focusing on the general flow of information between all parties; reporting, processes and systems. We also wish to extend this review to our interactions with our customers, and so we seek your feedback.
(Đây là một phần của quá trình đánh giá sâu rộng hơn trong nội bộ công ty. Chúng tôi hiện đang tập trung xem xét việc luân chuyển thông tin giữa các bộ phận, công việc báo cáo, qui trình và hệ thống làm việc. Chúng tôi cũng mong muốn mở rộng qui mô của cuộc đánh giá này đến các hoạt động tương tác với khách hàng, vì vậy chúng tôi rất mong muốn nhận được sự phản hồi từ quý khách.)
 
We know that you are busy, but if you have time we would like to request that you to answer a few simple questions:
 
(Chúng tôi biết là quý khách rất bận, nhưng xin vui lòng dành chút thời gian quý báu của quý khách để trả lời một vài câu hỏi sau : )
 
 
1)     Can you highlight any cases where your company’s time or resources were wasted when dealing with PNTC? Please give examples if appropriate.
(Vui lòng cho biết có trường hợp nào mà quý công ty bị lãng phí thời gian hay nguồn lực khi giao dịch với PNTC? Hãy đưa ra một vài ví dụ cụ thể)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)     Would you like to make any suggestions with regards to how PNTC could improve its processes (or service generally)?
(Quý khách có đề nghị gì về việc PNTC cần cải tiến những qui trình làm việc của mình (hoặc dịch vụ nói chung) như thế nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)     Can you suggest any improvements based on your experience working with other carriers?
(Quý khách có thể đề nghị một số cải tiến nào dựa trên kinh nghiệm của quý khách khi làm việc với các hãng khác?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We look forward to hearing from you at: info@pntcshipping.com
 
(Chúng tôi mong sớm nhận được phản hồi của quý khách tại địa chỉ email : info@pntcshipping.com )
 
Please download file here
 
Kind regards
(Chân thành cảm ơn.)
 
 
PNTC SHIPPING & LOGISTICS CO., LTD
Members
Advertisement

Support Online

Chat với Chat với Mr. Andre Nam/ C.E.O

Chat với Chat với Mrs. Jenny/ Business Vice Director

Chat với Chat với Mrs. Xuan Thu/ Business Vice Director

info@pntcshipping.com.vn

Statistical access

Total members: 21

Online: 2

Members: 0

Guest: 2

Yesterday: 279

Last Month: 119094

Total: 1680504